در صورت عدم معرفی آموزش از جذب بعثه پرونده آموزش مسدود خواهد شد.

در صورتی که معرفی به آموزش از جذب و ساماندهی بعثه صادر نشده باشد پرونده آموزش مسدود خواهد شد.

آندسته از فراگیرانی که معرفی آموزش آنها از مدیریت جذب و ساماندهی بعثه به مدیریت آموزش ارسال نشده باشد مجاز به شرکت در دوره های آموزشی نمی باشند.

و در صورت ثبت نام ، ثبت نام آنها ملغی خواهد بود.

در صورتی که معرفی به آموزش از جذب و ساماندهی بعثه صادر نشده باشد پرونده آموزش مسدود خواهد شد.

تاریخ درج: 1393/01/23